Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja służy poinformowaniu klientów i stron zainteresowanych o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 obowiązującego od  25  maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).


 1. Administratorem Państwa Danych jest Spółka MGTechnic Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Zalasiu ul. Porfirowa 24. Wszelkie dodatkowe informacje dot. danych osobowych można uzyskać pod adresem Spółki, lub mailowo po adresem biuro@mgtechnic.pl

 

 1. Przetwarzamy następujące dane osobowe:
  • Dane osobowe naszych klientów oraz osób wskazanych do kontaktu – przetwarzanie tych danych jest niezbędne w celu świadczenia wszystkich naszych usług na podstawie i w zakresie zawartych z naszymi klientami umów lub zleceń. Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy oraz pięć lat po jego wygaśnięciu.
  • Dane osób zainteresowanych współpracą z nami – podanie danych jest dobrowolne (za Państwa zgodą), ale konieczne w celu nawiązywania współpracy i odbywa się na wniosek osób zainteresowanych naszą ofertą. Dane przetwarzamy wyłącznie przez okres trwania negocjacji i rozmów handlowych.
  • Informacje o kontrahentach – dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa o rachunkowości i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres sześciu lat (zgodnie z aktualnym stanem prawnym pięć pełnych lat).
  • Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy – dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa kodeks pracy i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem.
  • Dane dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki wyrażonym nam zgodom i przetwarzamy jest przez czas prowadzenia rekrutacji i 30 dni po zakończeniu rekrutacji. Niemniej w sytuacji kiedy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji możemy je zatrzymać na okres  5 lat roku.
  • Monitoring – dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu ochrony osób i mienia, uważając to za swój usprawiedliwiony cel. Wszystkie zbierane w ten sposób dane przechowywane są przez okres maksymalnie trzech miesięcy.

 1. Dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne oraz podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługuję Państwu prawa:
  • do wycofania zgody, sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
  • Powyższe żądania i oświadczenia należy składać na adres siedziby Spółki.
  • Dodatkowo mają Państwo prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych